วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ( ช่วงชั้นที่ 2) โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2

ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. An egg is in a…………….
a. bag b. cap
c. desk d. hat
2. A fox has………….legs.
a. two b. four
c. six d. eight
3. Please put a…….. in the school bag.
a. broom b. chair
c. map d. ruler
4. Three and five are ……
a. seven b. eight
c. nine d. ten
5. We open the door. We put a key in a ….
a. lock b. sock
c. box d. hut
6. A: Give me the broom , please.
B: ……………. .
a. Thank you b. You’re welcome
c. Here you are d. Here it is.
7. A: Good morning. How are you today?
B: ………………..
a. That’s good. b.You’re welcome.
c. Here you are. d. Fine, thank.

8. A: ……………………….
B: Here it is.
a. Give me a top, please.
b. Show me a top, please.
c. Point to a top, please.
d. Look at a top, please.
9. Put a mat……..the floor.
a. on b. in
c. under d. at
10. Please………..from 1 – 10 .
a. point b. count
c. show d. give
-----------------------------
Lucky to you By Mrs.Phayao Tancharoenrat

ไม่มีความคิดเห็น:

picturekob